Hoạt động tạo lập giá trị chung ASV

Mô hình tạo giá trị ASV

 

ASV tạo ra vòng thuận phát triển (vòng thuận ASV) nhằm tái đầu tư giá trị kinh tế được tạo ra bằng cách giải quyết các vấn đề xã hội thông qua hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong các lĩnh vực tương lai, từ đó góp phần giải quyết hiệu quả hơn các vấn đề xã hội. Bằng cách này, ASV đại diện cho sáng kiến chiến lược giúp hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng bền vững. Thông qua việc thực hiện liên tục vòng thuận ASV, Tập đoàn sẽ nâng cao giá trị của mình thông qua giá trị tích lũy được cho thương hiệu doanh nghiệp.