THÔNG BÁO : Kết thúc thực hiện chương trình “Aji-ngon® Phủ Đỏ - Cào Là Trúng” trước hạn tại 10 tỉnh thành phố

THÔNG BÁO

(V/v: Kết thúc thực hiện chương trình “Aji-ngon® Phủ Đỏ - Cào Là Trúng” trước hạn tại 10 tỉnh/thành phố)

 

 

Kính gửi            :  Quý Khách Hàng

                        

Căn cứ Luật Thương mại, Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ công văn số 3819/XTTM-QLXT, ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Cục Xúc Tiến Thương Mại xác nhận đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại: “Aji-ngon® Phủ Đỏ - Cào Là Trúng”.

Nay Công ty xin thông báo đến Quý Khách Hàng thời gian kết thúc chương trình khuyến mại

“Aji-ngon® Phủ Đỏ - Cào Là Trúng” trước thời hạn tại các tỉnh/thành phố theo thời gian như sau:

 

STT

Tỉnh

Thời gian kết thúc thực hiện chương trình

1

Nghệ An

trong ngày 30/11/2022

2

Đắk Lắk

trong ngày 02/12/2022

3

Hà Tĩnh

trong ngày 07/12/2022

4

Gia Lai

trong ngày 07/12/2022

5

Đắk Nông

trong ngày 14/12/2022

6

Thanh Hóa

trong ngày 16/12/2022

7

Kon Tum

trong ngày 23/12/2022

8

Thừa Thiên Huế

trong ngày 23/12/2022

9

Quảng Trị

trong ngày 23/12/2022

10

Quảng Bình

trong ngày 20/12/2022

 

Việc kết thúc chương trình khuyến mại sẽ căn cứ vào thời điểm thực tế phát hành hết số lượng thẻ cào tại mỗi Quận/Huyện của từng địa bàn khuyến mại.

Công ty sẽ thông báo công khai về việc phát hành hết thẻ cào xác định trúng thưởng, dừng thực hiện chương trình khuyến mại tại các địa bàn khuyến mại trên website của công ty: www.ajinomoto.com.vn để khách hàng được biết.