Vị trí mới

Vị trí tuyển dụng

23 - Cơ hội nghề nghiệp

Hoạt động

Mỗi năm, công ty Ajionomoto Việt Nam tham gia các sự kiện ngày hội việc làm được tổ chức bởi các trường Đại học nhằm gặp gỡ và đem đến nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên mới ra trường với nhiều ngành học đa dạng.