Sản phẩm nhập khẩu

 
Tên tiếng Việt sản phẩm Tên tiếng Anh sản phẩm Hồ sơ
ĐẠM THỰC VẬT THỦY PHÂN M-2000 M-2000 HYDROLYSED VEGETABLE PROTEIN Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-AL20  M-AL20 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-SF10  M-SF10 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-SUPER M M-SUPER M SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-SUPER P M-SUPER P SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-SUPER RK M-SUPER RK SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn (1)
Công văn đổi/ thêm nhãn (2)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ CHẤT CHIẾT NẤM MEN M-SUPER YE M-SUPER YE YEAST EXTRACT SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-P100 M- P100 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-M100 M- M100 SEASONING POWDER Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn đổi/ thêm nhãn

BỘT GIA VỊ M-RCK 100
M- RCK 100 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ CTF-10 CTF-10 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-SUPER KMI M-SUPER KMI SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-UFX M-UFX SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-C1000 (CF) M-C1000 (CF) SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-VR10 M-VR10 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ GM-100 GM-100 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà
BỘT GIA VỊ M-A210 M-A210 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-C200 M-C200 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-CHICKEN FB M-CHICKEN FB SEASIONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
THỰC PHẨM BỔ SUNG: THỨC UỐNG AMINO VITALTM DRINK FORTIFIED AMINO VITALTM Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn đổi/ thêm nhãn