Sản phẩm nhập khẩu

 
Tên tiếng Việt sản phẩm Tên tiếng Anh sản phẩm Hồ sơ
ĐẠM THỰC VẬT THỦY PHÂN M-2000 M-2000 HYDROLYSED VEGETABLE PROTEIN Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HSCB thay đổi địa chỉ cơ sở sản xuất
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-AL20  M-AL20 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
CV thay đổi địa chỉ cơ sở sản xuất
BỘT GIA VỊ M-SF10  M-SF10 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
CV đổi địa chỉ cơ sở sản xuất
BỘT GIA VỊ M-SUPER M M-SUPER M SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HSCB thay đổi địa chỉ cơ sở sản xuất
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-SUPER P M-SUPER P SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HSCB thay đổi địa chỉ cơ sở sản xuất
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-SUPER RK M-SUPER RK SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn (1)
Công văn đổi/ thêm nhãn (2)
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ CHẤT CHIẾT NẤM MEN M-SUPER YE M-SUPER YE YEAST EXTRACT SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
HSCB đổi địa chỉ cơ sở sản xuất
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-P100 M- P100 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-M100 M- M100 SEASONING POWDER Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn đổi/ thêm nhãn

BỘT GIA VỊ M-RCK 100
M- RCK 100 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
CV thay đổi địa chỉ cơ sở sản xuất
BỘT GIA VỊ CTF-10 CTF-10 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-SUPER KMI M-SUPER KMI SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
CV đổi địa chỉ nhà máy
BỘT GIA VỊ M-UFX M-UFX SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ M-C1000 (CF) M-C1000 (CF) SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
CV đổi địa chỉ cơ sở sản xuất
BỘT GIA VỊ M-VR10 M-VR10 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
BỘT GIA VỊ GM-100 GM-100 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà
BỘT GIA VỊ M-A210 M-A210 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
CV thay đổi địa chỉ cơ sở sản xuất
BỘT GIA VỊ M-C200 M-C200 SEASONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
CV thay đổi địa chỉ cơ sở sản xuất
BỘT GIA VỊ M-CHICKEN FB M-CHICKEN FB SEASIONING POWDER Hồ sơ tự công bố
Công văn đổi/ thêm nhãn
THỰC PHẨM BỔ SUNG: THỨC UỐNG AMINO VITALTM DRINK FORTIFIED AMINO VITALTM Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước
Công văn đổi/ thêm nhãn
CV đổi nhãn phụ - thêm dấu môi trường
CHẤT HỖ TRỢ CHẾ BIẾN: CHẾ PHẨM ENZYME TRANSGLUTAMINASE ACTIVA® TG PROCESSING AID: TRANSGLUTAMINASE ACTIVA® TG ENZYME PREPARATION
Hồ sơ tự công bố
Danh sách tiếp nhận HSCB của Cơ quan quản lý nhà nước